Elmúltál 18 éves?
Are you at least 18 years old?

Játékszabályzat – „Örökítsd meg pezsgős pillanatod a Törleyvel!” aktivitás

1. A játék szervezője és adatfeldolgozója

A “ Örökítsd meg pezsgős pillanatod a Törleyvel!” c. promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője és adatfeldolgozója a Törley Pezsgőpincészet Kft., (székhely: 1222 Budapest, Háros utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-09-883786, adószám: 11238694-2-44 továbbiakban: "Szervező").

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Törley pezsgő hivatalos weboldalán.

2. A részvételre jogosultak köre, részvételi feltételek, regisztráció:

A) A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik valamennyi következő feltételeknek megfelelnek:

a) 18. életévüket betöltötték.

b) Regisztrálnak a Játékra a Játékszabályzatban meghatározott módon. A Játékra történő regisztráció a játékszabályzat elfogadásának minősül. A Játékban nem jogosultak részt venni a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén - különösen ilyen esetnek minősül amennyiben a Játékos más személy Instagram profilját, Instagram fiókját használva vesz részt a Játékban -a játékból bárkit kizárjon. Szervező a Játékos kizárását a nyeremények átadását megelőzően a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

3. A Játék időszaka

2021.12.27. – 2022.01.04.

4. Játék leírása:

Örökítsd meg pezsgős pillanatodat Instagramon, taggeld a @torleypezsgo Instagram oldalát és nyerd meg a kétszemélyes pezsgőkóstolással egybekötött Törley Pezsgőmanufaktúra látogatást. A játékban csak a nyilvános profillal rendelkező felhasználók vesznek részt.

5. Nyeremények: 1 darab 2 személyes Törley Pezsgőmanufaktúra belépő

6. A nyertes kisorsolása, játékos értesítése, nyeremény átadása:

Azok között a játékosok között, akik minden feltételt teljesítenek, 1 darab 2 személyes belépő kerül kisorsolásra. A sorsolás véletlenszerű kiválasztás elvén működő, elektronikus sorsoló program segítségével történik. A sorsolásra az Adatfeldolgozó posta címén kerül sor. A nyertes a nyilvános Instagram posztja alatt külön komment formájában értesítésre. A nyertesnek 48 óra áll rendelkezésre, hogy privát üzenet formájában felvegye a kapcsolatot a Törley pezsgő Instagram oldalával. A nyeremény a megadott email címre kerül kiküldésre a kontaktálást követő három munkanapban.

7. Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 28. cikke alapján a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha ő lesz a nyertes, a Szervező az adatai közül a vezeték és utónevüket nyilvánosságra hozhatja a Törley pezsgő hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatfeldolgozó a törvényi kereteknek megfelelően az adatait kezelje.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

8. Felelősség kizárása

A kedvezményezett promóciós játékban való részvételhez történő előzetes hozzájárulásának beszerzéséről a nevezést benyújtó személy köteles gondoskodni. A Szervező, illetve az adatfeldolgozó a pályázat benyújtásával úgy tekinti, hogy a jelen játékszabályzat ismeretében a nevezett személy hozzájárult a játékban való részvételhez, későbbi egyeztetéshez. A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg elérhetőségét vagy személyazonosító adatait, és ez akadályozza nyeremény kisorsolását, átadását , a nyereményre nem válik jogosulttá, a Játékosok az általuk szolgáltatott hibás ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ez esetben pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételéhez. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy a kedvezményezett nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során.

A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a www.facebook.com és az alkalmazás keretrendszerének időszakos meghibásodásáért, szolgáltatás kimaradásért, a Játék folyamán bekövetkező elérhetetlenségeiből eredő károkért.

9. Vegyes rendelkezések

A résztvevő a jelen Játékokban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait (név, e-mail cím) a Törley Kft. a játék lezárultát követő fél évig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a Játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek.

A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. A módosításokról a Játékosok a játék weboldalán értesülhetnek. A résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a megbízásukból eljáró Adatfeldolgozó az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

A nyereményjátékot nem az Instagram szervezi.

Budapest, 2021.12.14.

Törley Pezsgőpincészet Kft.