Elmúltál 18 éves?
Are you at least 18 years old?

Törley ICE decemberi nyereményjátékának szabályzata és részvételi feltételemberi nyereményjátékának szabályzata és részvételi feltételei
2023. december 1.

1. A játék szervezője
Az nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék” vagy “Nyereményjáték”) szervezője: Törley Pezsgőpincészet Kft. (székhely: 1222 Budapest, Háros u. 2-6., adószám: 11238694-2-44, cg. szám: 11238694-2-44) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 24239482-2-41, cg. szám: 01-09-997245) (a továbbiakban: „Lebonyolító”)

látja el.


2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a Rajongói oldalon (jelen játék esetében a Facebook oldal, https://www.facebook.com/torleyice) lévő nyereményjátékban (”Játék”) vesz részt, és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Név, Facebook ID, Facebook oldalon megadott e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).


2.2. A Játékból ki vannak zárva a Törley Pezsgőpincészet Kft., valamint a Be Social Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.


2.3. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag: adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


2.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.


2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.


2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.


2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A Játék időtartama
A játék 2023. 12. 11. 06 óra – 2023. 12. 15. 23 óra 59 percig tart.
Sorsolási nap: 2023. 12. 18. 10 óra

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül, a nyertesek nevének a Törley Pezsgőpincészet Kft. Törley ICE Facebook csatornáján történő közzétételével.


4. Nyeremény
Nyertes Pályázatok, Nyeremények


4.1. A játékosoknak a Törley Pezsgőpincészet Kft. Törley ICE Facebook csatornáján, a 3. pontban meghatározott időintervallumban kihelyezett „NYEREMÉNYJÁTÉK” felirattal ellátott posztokban feltett kérdésekre a posztok alatt kommentben kell elküldeniük a választ. Érvényes pályázatnak a “NYEREMÉNYJÁTÉK” felirattal ellátott posztban feltett kérdésre adott helyes válasz tekinthető.


4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között 1 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://socialwinner.besocial.hu) a Lebonyolító székhelyén (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.


Szervező a sorsoláson 3 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.


4.3. Nyeremény
Napi nyeremények: 1 db Törley ICE ajándékcsomag, egyenként kb. bruttó 30 ezer Ft összértékben. Az ajándékcsomag tartalma: 6 db Törley ICE, 1 db Törley ICE jégvödör, 6 db Törley ICE pohár.


4.4 A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható és át nem ruházható. A Nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Törley Pezsgőpincészet Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.


A Nyertes a Játékban való részvétellel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Facebook felhasználónevét a Szervező a Törley ICE Facebook oldalán a Játék lebonyolításáról való tájékoztatás érdekében a Játék nyerteseként közölje.


4.5 A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha

  • nem múlt el 18 éves;
  • a Lebonyolító megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • nem lehet felvenni a Nyertessel Facebook komment vagy komment válasz vagy privát üzenet formájában a kapcsolatot;
  • a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni;
  • ha beazonosíthatatlan profillal vett részt a Játékban;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.


5. A Nyertes értesítése

A Játék nyertese (azaz a napi NYEREMÉNYJÁTÉK felhívással ellátott Játékok nyertesei)(a továbbiakban: „Nyertes”) posztszövegben való megemlítéssel kap értesítést. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül fel kell vennie Facebook üzenetben a kapcsolatot a Lebonyolítóval adategyeztetés, illetve a Nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából. Amennyiben a Nyertes 1 munkanapon belül nem jelzi, hogy Nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a Nyeremény átadását megtagadni, pótnyertest hirdetni, és a pótnyertest nyertességéről értesíteni. A Nyeremény átvételének részletei Facebook üzenetben kerülnek egyeztetésre.


A Nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb az értesítést követő 1 munkanappal bezárólag a Lebonyolítónak az alábbi e-mail címre: torley@besocial.hu-ra küldött e-mailben. Ebben az esetben Lebonyolító értesíti a pótnyertest nyertességéről.
A Nyeremény átadása a Nyertessel egyeztetett módon történik, ez lehet posta vagy futár által történő kézbesítés a Nyertes által megadott magyarországi címre.


A Nyertesek kötelesek a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen egyeztetett határidőn belül tudja biztosítani. Ha együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.


6. Egyéb rendelkezések


6.1 A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a Játék során a Szervező és az Adatfeldolgozó számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.


6.2 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizárnak.


6.3 Amennyiben a Játék során visszaélések vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Visszaélésnek minősül különösen, ha a Játékosok a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, továbbá, ha nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pont szerinti magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.


6.4 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szevező Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.


Szervező fenntartja a Játékszabályzat változtatásának jogát. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé.


A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
Budapest, 2023. december 1.
Törley Pezsgőpincészet Kft. (a Szervező)