Elmúltál 18 éves?
Are you at least 18 years old?

A Törley ICE Instagram oldal nyereményjáték-sorozatának szabályzata és részvételi feltételei
2024. június 24-30.
1. A játék szervezője

A Törley ICE Instagram oldal nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék” ) szervezője: Törley Pezsgőpincészet Kft. (székhely: 1222 Budapest, Háros u. 2-6., adószám: 11238694-2-44, cg. szám: 11238694-2-44) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 24239482-2-41, cg. szám: 01-09-997245) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.


2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal (a továbbiakban: ”Instagram profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) https://www.instagram.com/torley_ice/ oldalon (a továbbiakban: “Rajongói oldal”) a Szervező által közzétett posztban (a továbbiakban: “Poszt”) meghirdetett feladatot (a továbbiakban: “Feladat”) az ott írtak és a 4. pontban meghatározottak szerint teljesíti, és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – az Instagram regisztráció során megadott – személyes adatainak (Név, Instagram ID, Instagram oldalon megadott e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 6. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).


2.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag 1 (egy) darab Pályázat   beküldésére jogosult. Amennyiben egy Játékos további Pályázatot is beküldene, azt a Szervező a sorsolás során nem veszi figyelembe mint érvényes Pályázat.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.


2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Instagram név, Instagram ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag: adatok megváltozása, Instagram profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.


2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.


2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.


2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.


2.10. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból kizárja.


3. A Játék időtartama
A Poszt kihelyezésének ideje: 2024. 06. 24. 06 óra 00 perc
A Játék időtartama: 2024. 06. 24. - 2024. 06. 30. 23 óra 59 perc.
Eredményhirdetés: a sorsolás 4.2. pontban meghatározott időpontjától számított legkésőbb 24 órán belül, a nyertes Játékos nevének a Rajongói oldalon közzétett Poszt alatt komment formájában.


4. Játék menete, nyeremények


4.1. A Játékosnak a Rajongói oldalon a 3. pontban meghatározott időpontban kihelyezett „NYEREMÉNYJÁTÉK” felirattal ellátott Posztban feltett kérdésre a Poszt alatt kommentben kell elküldenie a választ a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt.


4.2. Szervező a Feladat vonatkozásában a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok közül 2024. 07. 01. napján 14 óra 00 perckor 1 (egy) darab nyertes Játékost sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://socialwinner.besocial.hu) a Lebonyolító székhelyén (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.


4.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt 1 (egy) érvényes Pályázatot jogosult beküldeni.


4.4. Szervező a sorsoláson 1 (egy) darab tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékos a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben a nyertes Játékos Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.


4.5. Szervező a Feladathoz tartozó sorsolás alkalmával az alábbi nyereményeket (a továbbiakban: ”Nyeremény”) sorsolja ki:
1 db Effclusive Picnics piknik kupont tartalmazó ajándékutalvány bruttó 127.000 Ft értékben, melynek tartalma:
● 3 órás piknikélmény (médium csomag) 5 főre
● helyszínbérleti díj
● rágcsálnivaló 5 főre, valamint italkiegészítők (menta, málna, jég)
● 6 palack Törley ICE PiNK


4.6. A Nyereményt a Szervezőtől és a Lebonyolítótól független szolgáltató biztosítja, így a nyertes Játékosnak a Nyeremény felhasználásának pontos feltételeit a szolgáltatóval kell egyeztetnie a Nyeremény átvételét követően.


4.7. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható és másra át nem ruházható.
A Nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.


4.8 A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha
● nem múlt el 18 éves;
● a Lebonyolító megkeresésére 5 napon belül nem válaszol;
● nem lehet felvenni a Nyertessel Instagram komment vagy komment válasz vagy privát üzenet formájában a kapcsolatot;
● a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni;
● ha beazonosíthatatlan profillal vett részt a Játékban;
● egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
● jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.


5. A Nyertes értesítése


5.1. Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül értesíti a Rajongói oldalon a Poszt alatt komment formájában (a nyertes Játékos Instagram felhasználóneve kerül megjelenítésre, amelyhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul) (a továbbiakban: “Értesítés”). Amennyiben az Instagram, illetve személyes beállítások együttesen lehetővé teszik, akkor a nyertes Játékost a kommentben a Szervező megjelöli („taggeli”). A nyertes Játékos az Értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles Instagram privát üzenetben felvennie a kapcsolatot a Lebonyolítóval adategyeztetés, illetve a Nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából, továbbá köteles megadnia a Nyeremény átadásához szükséges adatokat (teljes név, e-mail cím), valamint jogosult lemondania a Nyereményéről. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Instagram profil elérhetetlensége, valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az Értesítésre a megadott határidőn belül nem reagál vagy a Nyereményéről lemond, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult a tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyeremény átadása a nyertes Játékossal Instagram privát üzenetben egyeztetett módon történik. A Nyereményt magában foglaló ajándékutalványt a Szervező e-mailben küldi el a nyertes Játékosnak a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott e-mail címre a sorsolástól számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
A Nyeremény átvételét követően a Játékosnak a Nyereményt biztosító szolgáltatóval kell egyeztetnie a Nyeremény igénybevételének módját és feltételeit. A Nyeremény átvételét követően a Szervező és a Lebonyolító semmilyen módon nem tehető felelőssé a Nyeremény felhasználásáért vagy annak elmaradásáért.


5.3. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


6. Adatvédelem


6.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy


6.1.1. Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Instagram profil név, nyertesség esetén: teljes név, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;


6.1.2. Nyertesség esetén nevüket vagy Instagram profil nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza; és


6.1.3. részvételükkel minden tekintetben, önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.


6.2. A megadott adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint adatfeldolgozó.


6.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása.


6.4. A Szervező a Játékosok által megadott adatokat az adott sorsolástól számított 60 naptári nap kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.


6.5. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait a Játékos kifejezett hozzájárulása alapján.


6.6. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:


6.6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: A Játékos az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kap. A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.


6.6.2. Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


6.6.3. Az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.


6.6.4. Hozzájárulás visszavonásának joga: A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


6.7. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz/Lebonyolítóhoz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
● 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
● info@besocial.hu

6.8. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:


6.8.1. közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;


6.8.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.


6.8.3. bírósághoz fordulhat.


6.9. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a Nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékban való részvétele a továbbiakban nem biztosítható.


6.10. A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. A Szervező adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal


7. Egyéb rendelkezések


7.1 A Játékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékosok a Játék során a Szervező és a Lebonyolító számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagramnak.


7.2 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Instagram profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Instagram profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizárnak.


7.3 Amennyiben a Játék során visszaélések vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Visszaélésnek minősül különösen, ha a Játékosok a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, továbbá, ha nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pont szerinti magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.


7.4 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szevező Instagram oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


7.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.


7.6. Szervező fenntartja a Játékszabályzat változtatásának jogát. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé


7.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.


Budapest, 2024. június 24.
Törley Pezsgőpincészet Kft. (a Szervező)