Elmúltál 18 éves?
Are you at least 18 years old?

Törley ICE “Írd át a nyarad egy sztorival”
nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételei

2023. július 13.

1. A játék szervezője
Az nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék” vagy “Nyereményjáték”) szervezője: Törley Pezsgőpincészet Kft. (székhely: 1222 Budapest, Háros u.
2-6., adószám: 11238694-2-44, cg. szám: 11238694-2-44) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 24239482-2-41, cg. szám: 01-09-997245) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
A Játékban az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a https://www.instagram.com/torley_ice/ oldalon közzétett Posztban leírt utasításoknak eleget tesz (a továbbiakban: „Pályázat”).

A Játékban csak publikus Instagram profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a részt vevők Instagram felhasználóneve.

Egy Játékos csak maximum 1 db Instagram vagy Faceboook Storyval vesz részt a sorsoláson. Amennyiben egy Játékos több, nem azonos tartalmú Pályázatot is beküld a Játékba, az utolsóként beküldött Pályázatát tekintjük érvényesnek. Érvényes Pályázatnak az minősül, amely minden pontban eleget tesz a Posztban rögzített utasításoknak.

Szervező továbbá kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Instagram profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Instagram profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősséget kizárnak.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket, képeket tartalmaznak, (v) egyéb okból jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.

A Játékos a Pályázat beküldésével automatikusan részt vesz a Játékban, és egyúttal maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni és a Szervező az ilyen Játékost a Játékból kizárja.

A Játékra irányadóak és kötelezően alkalmazandóak az Instagram használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is.

2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram vagy Facebook profillal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt a Nyereményjáték időtartama alatt.
A Játékból ki vannak zárva a Törley Pezsgőpincészet Kft. és a Be Social Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

3. A Játék menete
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékban az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a Posztban leírt utasításoknak megfelelően követi a Játék lépéseit:

1, Instagram Story VAGY Facebook Story tartalmat készít a saját Instagram vagy Facebook profiljára,

2, és Instagram pályázat esetén megjelöli a @torley_ice Instagram oldalát, Facebook pályázat esetén pedig annak Facebook oldalát a bejegyzésében.

Érvényes Pályázatnak az az Instagram vagy Facebook Story minősül, amely a fentebb leírt lépések mindegyikének eleget tett. Egy Játékos a Játékban több Pályázattal is jogosult részt venni. Amennyiben egy Játékos több, nem azonos tartalmú Pályázatot is beküld a Játékba, az utolsóként beküldött Pályázatát tekintjük érvényesnek. Minden Játékos Instagram és Facebook felhasználóneve egyszer kerül be a sorsolásba.

A Játék időtartama: A Játék 2023. június 28-tól 2023. július 25-ig tart.
1, szakasz: 2023. 06. 28-2023. 07. 04.
2, szakasz: 2023. 07. 05-07. 11.
3, szakasz: 2023. 07. 12-2023. 07. 18.
4, szakasz: 2023. 07. 19-2023. 07. 25.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is élő Instagram vagy Facebook profillal rendelkezik, valamint a Játék minden részvételi feltételének a sorsolás időpontjában is eleget tesz.

4. Nyeremény
A Szervező az alábbi Nyereményeket sorsolja ki:
  • A Nyereményjáték során összesen 4 db heti nyertest, és 1 db fődíjnyertest sorsolunk.
  • Heti nyeremények (minden szakasz végén): fejenként 1 db ICE Party Pack (tartalma: 1 db jégvödör, 6 db Törley ICE logóval ellátott pohár, 2 db Törley ICE, összesen bruttó 20.000 Ft értékben)
  • Fődíj: 1 db utazási utalvány a Tensi Holiday utazási iroda jóvoltából, bruttó 300.000 Ft értékben, ami 2023. december 31-ig felhasználható.
  • A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható és át nem ruházható. A Nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Törley Pezsgőpincészet Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

A Nyertes a Játékban való részvétellel visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Instagram vagy Facebook felhasználónevét a Szervező a Törley ICE Instagram vagy Facebook oldalán a Játék lebonyolításáról való tájékoztatás érdekében a Játék nyerteseként közölje.

5. Sorsolás
Heti nyertesek:
1, szakasz: 2023. 07. 05.
2, szakasz: 2023. 07. 12.
3, szakasz: 2023. 07. 19.
4, szakasz: 2023. 07. 26.

Fődíjnyertes: 2023. 07. 27.

A Nyeremény kisorsolására – a Lebonyolító által felállított sorsoló bizottság előtt – a számítógépes nyilvántartás segítségével a Játékosok Instagram és Facebook felhasználóneveiből sorsolóprogram segítségével, véletlenszerűen kerül sor a Lebonyolító székhelyén: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. A sorsolás során összesen 5 db Nyertes, a heti nyereményekhez és a fődíjhoz pedig egyenként 2-2 db pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, a sorsolás nem nyilvános.

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha

  • nem múlt el 18 éves;
  • a Lebonyolító megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol

        nem lehet felvenni a Nyertessel Instagram vagy Facebook komment         vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;

  • a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni;
  • ha beazonosíthatatlan profillal vett részt a Játékban;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.


6. A Nyertes értesítése
A Játék nyertese (a heti nyertes és a fődíj nyertes egyaránt)(a továbbiakban: „Nyertes”) posztszövegben való megemlítéssel kap értesítést. A Nyertesnek az értesítéstől számított 5 munkanapon belül fel kell vennie privát Instagram vagy Facebook üzenetben a kapcsolatot a Lebonyolítóval adategyeztetés, illetve a Nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából. Amennyiben a Nyertes 1 munkanapon belül nem jelzi, hogy Nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a Nyeremény átadását megtagadni, pótnyertest hirdetni, és a pótnyertest nyertességéről értesíteni. A Nyeremény átvételének részletei Instagram üzenetben kerülnek egyeztetésre.

A Nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb az értesítést követő 1 munkanappal bezárólag a Lebonyolítónak az alábbi e-mail címre: torley@besocial.hu-ra küldött e-mailben. Ebben az esetben Lebonyolító értesíti a pótnyertest nyertességéről.

A Nyeremény átadása a Nyertessel egyeztetett módon történik, ez lehet személyes átvétel, e-mail, illetve posta által történő kézbesítés a Nyertes által megadott magyarországi címre.

A Nyertesek kötelesek a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen egyeztetett határidőn belül tudja biztosítani. Ha együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7. Egyéb rendelkezések
A Nyereményjátékot az Instagram és a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A részt vevők a Játék során a Szervező és az Adatfeldolgozó számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagramnak vagy a Facebooknak.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Instagram vagy Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram vagy Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Instagram vagy Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősséget kizárnak.

Amennyiben a Játék során visszaélések vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Visszaélésnek minősül különösen, ha a Játékosok a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Instagram vagy Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, továbbá, ha nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pont szerinti magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a Játékszabályzat változtatásának jogát. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Budapest, 2023. július 13.
Törley Pezsgőpincészet Kft. (a Szervező)