Elmúltál 18 éves?
Are you at least 18 years old?

A Törley ICE Facebook-oldal nyereményjáték-sorozatának szabályzata és részvételi feltételei
2024. június 4–8.

1. A játék szervezője
A Törley ICE Facebook-oldal nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék” ) szervezője: Törley Pezsgőpincészet Kft. (székhely: 1222 Budapest, Háros u. 2-6., adószám: 11238694-2-44, cg. szám: 11238694-2-44) (a továbbiakban: „Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., adószám: 24239482-2-41, cg. szám: 01-09-997245) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. Részvételi feltételek
2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a)https://www.facebook.com/torleyice oldalon (a továbbiakban: “Rajongói oldal”) ) a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatot (a továbbiakban: “Feladat”) az ott írtak és a 4. pontban meghatározottak szerint teljesíti, és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Név, Facebook ID, Facebook oldalon megadott e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt minden egyes Feladat tekintetében kizárólag 1 (egy) darab Pályázat beküldésére jogosult. Amennyiben egy Játékos az adott Feladat tekintetében további Pályázatot is beküldene, azt a Szervező a sorsolás során nem veszi figyelembe mint érvényes Pályázat.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag: adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét
kizárja.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.10. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból kizárja.

3. A Játék időtartama

1. napi Feladat
A poszt kihelyezésének ideje: 2024. 06. 04. 06 óra 00 perc
A játék időtartama: 2024. 06. 04. 06 óra 00 perc – 2024. 06. 04. 23 óra 59 percig.
Sorsolási nap: 2024. 06. 05. 14 óra

2. napi Feladat
A poszt kihelyezésének ideje: 2024. 06. 05. 06 óra 00 perc
A játék időtartama: 2024. 06. 05. 06 óra 00 perc – 2024. 06. 05. 23 óra 59 percig.
Sorsolási nap: 2024. 06. 06. 14 óra

3. napi Feladat
A poszt kihelyezésének ideje: 2024. 06. 06. 06 óra 00 perc
A játék időtartama: 2024. 06. 06. 06 óra 00 perc – 2024. 06. 06. 23 óra 59 percig.
Sorsolási nap: 2024. 06. 07. 10 óra

4. napi Feladat
A poszt kihelyezésének ideje: 2024. 06. 07. 06 óra 00 perc
A játék időtartama: 2024. 06. 07. 06 óra 00 perc – 2024. 06. 07. 23 óra 59 percig.
Sorsolási nap: 2024. 06. 10. 14 óra

5. napi Feladat
A poszt kihelyezésének ideje: 2024. 06. 08. 06 óra 00 perc
A játék időtartama: 2024. 06. 08. 06 óra 00 perc – 2024. 06. 08. 23 óra 59 percig.
Sorsolási nap: 2024. 06. 10. 14 óra

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül, a nyertesek nevének a Törley Pezsgőpincészet Kft. Törley ICE Facebook csatornáján közzétett napi játék poszt alatt komment formájában.

4. Játék menete, nyeremények
4.1. A Játékosnak a Rajongói oldalon a 3. pontban meghatározott időpontban kihelyezett „NYEREMÉNYJÁTÉK” felirattal ellátott Posztokban feltett kérdésekre a Posztok alatt kommentben kell elküldeniük a választ az adott Posztban foglalt Feladatra irányadó, 3. pontban meghatározott időtartam alatt. Azoknál a kérdéseknél, ahol nincs kifejezetten helyes válasz, bármilyen, a jelen játékszabályzatnak megfelelő kommentet elfogadunk.

4.2. Szervező minden egyes Feladat vonatkozásában az adott Feladatra irányadó, 3. pontban meghatározott időtartam alatt érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok közül az adott Posztra irányadó sorsolási időpontban 1 (egy) darab nyertes Játékost (a Játék teljes időtartama alatt összesen 5 (öt) darab nyertes Játékost sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (http://socialwinner.besocial.hu) a Lebonyolító székhelyén (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.

4.3. Egy Játékos Pályázata kizárólag az adott Feladathoz tartozó sorsoláson vesz részt. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt valamennyi Feladat tekintetében jogosult Pályázatot beküldeni, így akár minden egyes Feladathoz tartozó sorsoláson részt vehet, amennyiben az adott Feladathoz kapcsolódóan érvényes Pályázattal rendelkezik.

4.4. Szervező minden egyes sorsoláson 1 (egy) darab tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékos a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. pontban írtak szerint, amennyiben a nyertes Játékos Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.5. Szervező az egyes Feladatokhoz tartozó sorsolások alkalmával az alábbi nyereményeket (a továbbiakban :”Nyeremény”) sorsolja ki:

1. játéknap:
1 db Törley ICE PiNK ajándékcsomag, amelynek tartalma két palack Törley ICE PiNK és egy Törley ICE PiNK legyező – bruttó 4 850 Ft értékben

2. játéknap:
1 db Törley ICE PiNK ajándékcsomag, amelynek tartalma két palack Törley ICE PiNK és egy Törley ICE PiNK napszemüveg – bruttó 4 900 Ft értékben

3. játéknap:
1 db Törley ICE PiNK ajándékcsomag, amelynek tartalma két palack Törley ICE PiNK és egy Törley ICE PiNK baseball sapka – bruttó 5 500 Ft értékben

4. játéknap:
1 db Törley ICE PiNK ajándékcsomag, amelynek tartalma két palack Törley ICE PiNK és egy Törley ICE PiNK szalmakalap – bruttó 4 700 Ft értékben

5. játéknap:
1 db Törley ICE PiNK ajándékcsomag, amelynek tartalma két palack Törley ICE PiNK és egy Törley ICE PiNK hűtőtáska – bruttó 5 000 Ft értékben

4.4 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt akár mind az 5 (öt) Nyereményre jogosult lehet, de minden Nyeremény esetében külön, érvényes Pályázattal kell rendelkeznie.

4.5. A Nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható és másra át nem ruházható.
A Nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Nyeremények kézbesítésével járó posta-, illetve futárköltséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha
● nem múlt el 18 éves;
● a Lebonyolító megkeresésére 5 napon belül nem válaszol;
● nem lehet felvenni a Nyertessel Facebook komment vagy komment válasz vagy privát üzenet formájában a kapcsolatot;
● a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni;
● ha beazonosíthatatlan profillal vett részt a Játékban;
● egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
● jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. A Nyertes értesítése
5.1. Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott Feladathoz tartozó sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül értesíti a Rajongói oldalon az adott Feladathoz tartozó Posztban komment formájában (a nyertes Játékos teljes neve kerül megjelenítésre, amelyhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul) (a továbbiakban: “Értesítés”) Amennyiben a Facebook, illetve személyes beállítások együttesen lehetővé teszik, akkor a nyertes Játékosokat a kommentben a Szervező megjelöli („taggeli”). A nyertes Játékos az Értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles Facebook privát üzenetben felvennie a kapcsolatot a Lebonyolítóval adategyeztetés, illetve a Nyeremény átadási formájának egyeztetése céljából, továbbá köteles megadnia a Nyeremény átadásához szükséges adatokat (teljes név, magyarországi kézbesítési cím), valamint jogosult lemondania a Nyereményéről. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Facebook profil elérhetetlensége, valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az Értesítésre a megadott határidőn belül nem reagál vagy a Nyereményéről lemond, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult a tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyeremény átadása a nyertes Játékossal Facebook privát üzenetben egyeztetett módon történik. A Nyereményeket a Szervező futárszolgálattal/postai úton juttatja el az adott nyertes Játékosnak a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, az adott sorsolástól számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adatvédelem
6.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1.1. Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook profil név, nyertesség esetén: teljes név, kézbesítési cím) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

6.1.2. nyertesség esetén nevüket vagy Facebook profil nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza; és

6.1.3. részvételükkel minden tekintetben, önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

6.2. A megadott adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint adatfeldolgozó.

6.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása.

6.4. A Szervező a Játékosok által megadott adatokat az adott sorsolástól számított 60 naptári nap kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

6.5. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait a Játékos kifejezett hozzájárulása alapján.

6.6. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

6.6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: A Játékos az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kap. A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

6.6.2. Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

6.6.3. Az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

6.6.4. Hozzájárulás visszavonásának joga: A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.7. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Szervezőhöz/Lebonyolítóhoz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
● 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
● info@besocial.hu

6.8. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

6.8.1. közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;

6.8.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.8.3. bírósághoz fordulhat.

6.9. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a Nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékban való részvétele a továbbiakban nem biztosítható.

6.10. A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. A Szervező adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal

7. Egyéb rendelkezések
7.1 A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játékosok a Játék során a Szervező és a Lebonyolító számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

7.2 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizárnak.

7.3 Amennyiben a Játék során visszaélések vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Visszaélésnek minősül különösen, ha a Játékosok a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék, továbbá, ha nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pont szerinti magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

7.4 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szevező Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező fenntartja a Játékszabályzat változtatásának jogát. Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé

7.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Budapest, 2024. június 3.
Törley Pezsgőpincészet Kft. (a Szervező)